Подпокривно пространство със системите на Кнауф

В бита на всяко семейство възникват ситуации, при които то се нуждае от допълнителна площ за покриване на определени допълнително възникнали във времето потребности. Това важи както за тези, които обитават еднофамилни сгради, така и за лица, които обитават кооперации и блокове. Един от начините за получаване на допълнителна жилищна площ е трансформирането на подпокривното пространство в мансарда

Преустройство от този вид трябва да стане при спазване на всички норми и стандарти в строителната практика, независимо, че обитаването на една мансарда се счита за обитаване на помещение с намален комфорт. При съвременните възможности понятието „намален комфорт” може да се сведе само до геометрията на мансардните пространства,а въпросите за топло и звукоизолация могат да се решат даже по-добре в сравнение със съществуващата жилищна част.

Основен проблем при решения от подобен тип е и допълнителното тегло, което се получава в следствие на преустройството. Известно е, че при завишаване на сеизмичните сили с повече от 5% при преустройството, сградата трябва да се осигури на земетръс по съвременните стандарти. При наличния сграден фонд, осигурен в различна степен на сеизмични въздействия, в много случаи надвишаването на тези 5% води след себе си общо укрепване на конструкцията и финансови разходи в много случаи непосилни за собствениците. Във всички случаи баланса на теглата –/премахване и добавяне на тегла/ се извършва от правоспособен конструктор. Той трябва да прецени и докаже стабилността на сградата при новите натоварвания.

На този фон фирма Кнауф предлага отлични възможности за формиране на нови мансардни пространства, както и на ремонт и преустройство на стари такива. Преимуществата на системните решения на Кнауф се състоят във:

Фасадни и преградни стени с тегло няколкократно по-ниско от това на стени изграждани по традиционен начин. Ниското тегло е благоприятно, както за подовата конструкция на мансардата, така и за баланса на теглата, за който стана дума по-горе. Същевременно стените от системите на Кнауф имат високи звуко и топлоизолационни качества, покриващи нормативните изисквания. Те са по-тънки и позволяват да се получи допълнителна използваема площ. Стените позволяват вграждане на плъзгащи врати, които се скриват при отваряне в тях и дават възможност за допълнително увеличаване на реалната жилищна използваема площ. Плоскостите, които фирмата произвежда дават възможност за осигуряване на огнезащита по европейските стандарти за метални и дървени конструкции. Те могат да се прилагат както в сухи, така и в мокри помещения. С тях могат да се правят обшивки на наклонените части и таваните, в които да се вграждат топлоизолационни материали, така, че да се постигнат ниски показатели за топлопреминаване. Плоскостите на гипсова основа са напълно безвредни и могат да поддържат топлинно-влажностен режим, осигуряващ комфорт на обитаване.

При реализация на такова решение могат да се ползват различни източници на финансиране: лични средства, кредити, преотстъпване на мансардното пространство срещу други строителни услуги на физически или юридически лица.

При изграждане на подходяща конструкция, допълнителен мансарден етаж може да бъде изграден с указаните средства дори върху панелни блокове при подходящи конструктивни мероприятия.

Трансформацията на подпокривно пространство в мансарда е само едно от полетата, където фирма Кнауф може да допринесе за позитивно решение на инвеститорите. Към всичко това трябва да се причислят и по-високата скорост на изпълнение на сухото строителството, по-чистата строителна среда и екологичните ефекти при добива на основните суровини и материали.

 

 

Продукти и Системи

Като лидер в иновациите Кнауф наложи системите от сухо строителство като символ за качество и дълготрайност. Акустичните, пожарозащитни, топло- и шумоизолационни качества на гипсовите плоскости предоставят възможност за многообразно приложение. Кнауф предлага възможност за модерно и сигурно строителство.